0
Disclaimer

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle door EDC Retail B.V. (hierna: EDC) geëxploiteerde websites. Gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden die te vinden zijn op de website. Toegang tot deze websites betekent dat u als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, u wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen.

Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, doch staat EDC niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze websites ononderbroken dan wel foutloos zullen functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade die op grond van een onjuiste weergave van de websites wordt uitdrukkelijk door EDC van de hand gewezen. U aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de websites op het moment van gebruik. EDC is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. EDC staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.

De door u bezochte website is gedeeltelijk aanpasbaar door de partij waar EDC de webshop voor verzorgt, de webshophouder "1121media". Elke aansprakelijkheid voor schade op grond van door webshophouder op de website geplaatste informatie, in welke vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk door EDC van de hand gewezen.

Informatie van derden

Het gebruik van links naar websites van derden is geheel op eigen risico. Hoewel EDC selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op de websites wordt opgenomen, aanvaardt hij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites van derden. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

EDC behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van EDC worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door EDC. EDC raadt u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van EDC.

Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.